Přejít na: Obsah | Konec stránky

Chráníme památkově chráněné území

Ochrana památkově chráněného území (památkové zóny, památkové rezervace)

Pro ochranu památkově chráněných území – památkových zón a památkových rezervací – stanoví stát zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinnosti vedle vlastníků kulturních památek, i všem vlastníkům nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, ale nalézají se v památkově chráněném území. Základními pravidly pro ochranu památkově chráněného území jsou ustanovení § 14 zákona č. 20/1987 Sb., zejména pak odstavce 2 a 4.

Ochranné pásmo památkově chráněného území

Pro zvýšenou ochranu památkově chráněného území, resp. jeho širšího prostředí může být vyhlášeno památkové ochranné pásmo podle § 17, zákona č. 20/1987 Sb.

Plán ochrany památkově chráněného území

Významný vliv pro ochranu památkově chráněného území nabízí zejména ustanovení § 6a, o možnosti vydání plánu ochrany památkové rezervace nebo památkové zóny, která však dosud v praxi nejsou široce uplatněna.

Památkově chráněné území a územně analytické podklady

Ochrana památkově chráněných území má být zajištěna také působností zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a to správným zpracováním územně analytických podkladů a jejich využitím při zpracování územní dokumentace. Poskytovatelem údajů pro územně analytické podklady je NPÚ.