Přejít na: Obsah | Konec stránky

Hledáme informaci o památce, památkově chráněném území, památkovém ochranném pásmu

Kulturní památka, památkově chráněné území

Základní informací je skutečnost, zda památka nebo historické území je chráněné podle platných právních předpisů, a je proto evidováno v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky (dále jen „ÚSKP“).

Právním důvodem ochrany kulturních památek je zápis do státního seznamu kulturních památek podle zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách v době od 3. 5. 1959 do 31. 12. 1987, nebo prohlášení za kulturní památku podle § 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění v době od 1. 1. 1988.

U památkově chráněných území je právním důvodem ochrany jejich vyhlášení usnesením nebo nařízením vlády, krajského národního výboru, Ministerstva kultury ČR; u ochranných památkových pásem pak rozhodnutí okresního národního výboru, okresního úřadu nebo obce s rozšířenou působností.

Zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO provádí Výbor světového dědictví.

V památkově chráněných území požívají jistý stupeň ochrany i nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ten je dán ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.

Informace o kulturní památce, památkově chráněném území na internetu

Přehledný seznam památek nebo historických území evidovaných v ÚSKP je publikován v aplikaci MonumNet, který je strukturován podle jednotlivých druhů památkového fondu a památkově chráněných území a podle kategorie ochrany:

  • kulturní památky (veřejnosti je přístupný pouze seznam nemovitých kulturních památek, seznam movitých památek je přístupný pouze vybraným pracovníkům NPÚ a úřadům vykonávajícím státní správu v oblasti státní památkové péče),
  • památky světového dědictví UNESCO,
  • národní kulturní památky,

jednotlivé druhy památkově chráněných území území (seznam památkových ochranných pásem je přístupný pouze pracovníkům NPÚ a úřadům vykonávajícím státní správu v oblasti státní památkové péče):

  • památkové rezervace,
  • památkové zóny.

Základní informace udává název kulturní památky nebo jiné výše uvedené části památkového fondu, právní důvod ochrany, rejstříkové číslo ÚSKP, její územní lokalizaci podle okresu a sídelního útvaru, části obce, adresy, čísla popisného, čísla orientačního (nebo více č.p. a č.o.). Ve vyhrazeném přístupu, který mají vedle pracovníků NPÚ úřady vykonávající státní správu v oblasti památkové péče a stavebního a územního řízení, jsou podrobnější informace o územní identifikaci, vlastnictví, apod. s vyznačením jejich aktuálnosti.

Údaje v aplikaci Monument, kterou editují pouze pracovníci generálního ředitelství NPÚ (odbor evidence, dokumentace a informačních systémů), jsou průběžně opravovány a aktualizovány. Případný podnět k opravě údajů lze zaslat písemně na adresu generálního ředitelství NPÚ (Národní památkový ústav, generální ředitelství, Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1 – Malá Strana) nebo elektronicky (edis@up.npu.cz, případně up@up.npu.cz).

Další informace o kulturní památce, památkově chráněném území, památkovém ochranném pásmu

Bližší informace o kulturní památce, památkově chráněném území nebo o památkovém ochranném pásmu lze získat v územně příslušném územním odborném pracovišti NPÚ, a to v odborech evidence, dokumentace a informačních systémů.

Oficiální potvrzení o památkové ochraně a evidenci potřebné pro právní akty

Oficiální potvrzení o památkové ochraně a evidenci, které je potřebné pro uzavírání právních aktů (potvrzení pro finanční úřad, katastrální úřad, k žádosti o dotaci apod.) vydává generální ředitelství NPÚ (odbor evidence, dokumentace a informačních systémů), které vede ÚSKP. Generální ředitelství NPÚ vyřizuje rovněž podněty k opravě údajů o památkové ochraně v katastru nemovitostí (viz také kapitolu Informace o památkové ochraně v katastru nemovitostí), na základě kterých zašle žádost příslušnému katastrálnímu úřadu.

Žádost o sdělení o památkové ochraně a evidenci, případně podnět k opravě údajů v katastru nemovitostí zaslané písemně na adresu generálního ředitelství NPÚ (Národní památkový ústav, generální ředitelství, Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1 – Malá Strana) nebo elektronicky (edis@up.npu.cz, případně up@up.npu.cz) musí obsahovat přesnou identifikaci předmětu žádosti (č.p., číslo pozemku apod.), důvod žádosti a korespondenční adresu žadatele. V případě nemovitosti může být žadatelem zástupce vlastníka nebo správce či uživatel dotčené nemovitosti, v případě movité kulturní památky pouze její vlastník nebo zástupce, který se prokáže ověřenou plnou mocí vlastníka dotčené movitosti. Sdělení je žadateli zasláno písemně, případně po předchozím požadavku nejprve naskenované e-mailem. Sdělení lze rovněž vyzvednout osobně v předem dohodnutém termínu na výše uvedené adrese generálního ředitelství NPÚ.

Upozorňujeme, že z kapacitních důvodů a vzhledem k počtu vyřizovaných žádostí pro celou Českou republiku může vyřízení žádosti trvat delší dobu. Žádosti vázané nějakým termínem je proto nutné zasílat v dostatečném časovém předstihu.

Informace o památkové ochraně v katastru nemovitostí

Současné údaje o památkové ochraně v katastru nemovitostí nejsou z objektivních historických důvodů pro existenci památkové ochrany rozhodující. Velké množství těchto údajů je chybných nebo dosud nejsou vyznačeny. Relevantní údaje o památkové ochraně a evidenci lze zjistit pouze v ÚSKP, který vede generální ředitelství NPÚ (viz kapitolu Oficiální potvrzení o památkové ochraně a evidenci potřebné pro právní akty).