Přejít na: Obsah | Konec stránky

Prohlašujeme za kulturní památku, památkově chráněné území

Prohlášení nemovité nebo movité věci za kulturní památku

Nemovité nebo movité věci prohlašuje za kulturní památky podle § 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, Ministerstvo kultury ČR. Návrh na prohlášení věci za kulturní památku může podat každý, a to buď přímo ministerstvu kultury nebo prostřednictvím územně příslušného územního odborného pracoviště NPÚ. Řízení k prohlášení věci za kulturní památku je vedeno podle správního řádu, jediným účastníkem je vlastník věci.

Formální náležitost návrhu (viz přílohu ...) je dána metodickým pokynem ministerstva kultury pro zpracování návrhu na prohlášení věci za kulturní památku, který je závazný pro návrhy podávané NPÚ. Doporučujeme před podáním návrhu na prohlášení věci za kulturní památku obrátit se předem na příslušné územní odborné pracoviště NPÚ (zpravidla odbory evidence, dokumentace a informačních systémů) a konzultovat obsah a náležitosti podání pro urychlení řízení, které vede pouze ministerstvo kultury.

Kulturní památky jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek »

Zrušení prohlášení nemovité nebo movité věci za kulturní památku

Památková ochrana kulturní památky nebo její části, která je samostatnou věcí může být z mimořádně závažných důvodů zrušena. Proces zrušení je dán § 8 zákona č. 20/1987 Sb., a je plně a výhradně v kompetenci Ministerstva kultury ČR. Žádost o zrušení památkové ochrany může podat pouze vlastník dotčené kulturní památky nebo organizace, která na zrušení prokáže právní zájem.

Prohlášení kulturní památky za národní kulturní památku

Na návrh ministerstva kultury vyhlašuje podle § 4 zákona č. 20/1987 Sb. vláda České republiky nařízením vybrané kulturní památky za národní kulturní památky. Podnět k podání návrhu na prohlášení kulturní památky za národní kulturní památku může podat každý ministerstvu kultury.

Více: Národní kulturní památky »

Vyhlášení památkově chráněného území (památkové rezervace, památkové zóny) nebo památkového ochranného pásma

Památkové rezervace vyhlašuje vláda České republiky svým nařízením podle § 5 zákona č. 20/1978 Sb. Podnět k podání návrhu na vyhlášení památkové rezervace může podat každý prostřednictvím dotčené obce ministerstvu kultury.

Památkové zóny vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR vyhláškou podle § 6 zákona č. 20/1987 Sb. Do roku 1990 patřila tato kompetence Krajským národním výborům. Podnět k vyhlášení památkové zóny může podat každý prostřednictvím dotčené obce ministerstvu kultury.

Památková ochranná pásma nemovitých kulturních památek nebo národních kulturních památek vyhlašují podle § 17 zákona č. 20/1987 Sb., obce s rozšířenou působností. Dříve tato kompetence příslušela okresním národním výborům, resp. okresním úřadům. Podnět k vyhlášení památkového ochranného pásma může podat každý příslušné obci s rozšířenou působností.

Zápis na Seznam světového dědictví UNESCO

Nejvýznamnější kulturní památky, většinou národní kulturní památky nebo památkově chráněná území zařazená do tzv. indikativního seznamu na návrh vlády ČR  může Výbor světového kulturního dědictví zapsat do Seznamu světového dědictví UNESCO.

Informace k podání návrhu na prohlášení nemovité nebo movité věci, případně jejich souborů, za kulturní památku

Nemovité a movité věci, případně jejich soubory, prohlašuje za kulturní památku svým rozhodnutím Ministerstvo kultury ČR (dle § 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění). Navrhovaná věc by měla splňovat kritéria ustanovení § 2 zákona č. 20/1987 Sb.

Podnět, resp. návrh na prohlášení věci za kulturní památku (vyjma archeologických nálezů) může podat kdokoliv:

Ministerstvu kultury ČR:

 • Ministerstvo kultury ČR návrh posoudí a zahájí, popřípadě nezahájí, správní řízení o prohlášení za kulturní památku;
 • pokud Ministerstvo kultury ČR řízení o prohlášení za kulturní památku zahájí, vyžádá si vyjádření příslušného krajského úřadu a příslušné obce s rozšířenou působností, případně Národního památkového ústavu;
 • návrh posoudí Komise MK pro hodnocení návrhů na prohlášení nemovitých věcí za kulturní památky a žádostí o zrušení prohlášení nemovitých věcí za kulturní památky, která doporučí (popřípadě nedoporučí) prohlášení navrhované věci za kulturní památku.

Prostřednictvím příslušného územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu:

 • příslušné územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu podnět posoudí a pokud jej shledá důvodným zpracuje kvalifikovaný návrh na prohlášení věci za kulturní památku;
 • zpracovaný návrh zhodnotí Regionální komise pro posuzování návrhů n prohlášení věci z kulturní památku, zřízená při každém územním odborném pracovišti Národního památkového ústavu, a podání návrhu Ministerstvu kultury ČR buď doporučí nebo neodporučí.

Náležitosti návrhu na prohlášení nemovité věci, případně souboru nemovitých věcí, za kulturní památku:

 1. název, označení navrhované věci, v případě souboru věcí výčet všech částí tohoto souboru – pokud jsou součástí souboru navrhovaných nemovitostí pozemky, musí být uveden jejich přesný výčet (pokud pozemek nebo pozemky, na nichž navrhovaná nemovitost stojí, nemají být součástí navrhované kulturní památky, uvedou se pouze jako jeden z údajů prostorové identifikace – viz bod 2.):
  • příklad 1: přádelna s pozemkem st. parc. č. 2 z areálu textilní továrny (pozemek bude součástí kulturní památky);
  • příklad 2: přádelna na pozemku st. parc. č. 2 z areálu textilní továrny (pozemek nebude kulturní památkou);
  • příklad 3: textilní továrna – administrativní budova čp. 1, přádelna, sklad, dvůr, ohradní zeď s bránou, s pozemky st. parc. č. 1, 2, 15, a parc. č. 254, 562 (pozemky budou kulturní památkou);
  • příklad 4: textilní továrna – administrativní budova čp. 1 na pozemku st. parc. č. 1, přádelna na pozemku st. parc. č. 2, sklad na pozemku st. parc. č. 15, ohradní zeď s bránou na pozemku parc. č. 562 (pozemky nebudou kulturní památkou).
 2. umístění věci:
  • kraj;
  • okres;
  • obec, část obce;
  • ulice;
  • všechna čísla popisná, čísla orientační, případně čísla evidenční;
  • parcelní čísla pozemků, na nichž navrhovaná nemovitost, případně soubor nemovitostí stojí;
  • katastrální území;
 3. vlastník a spoluvlastníci s plnou adresou, případně majetkoprávní vztahy (vlastník, uživatel, správce atp.); lze doplnit o informativní výpis z katastru nemovitostí k navrhovaným nemovitostem;
 4. stručný popis věci;
 5. stručný popis současného stavebně technického stavu, případných úprav a přestaveb;
 6. způsob využití (církevní, kulturní, trvalé bydlení, výrobní atp.);
 7. aktuální fotodokumentace všech navrhovaných věcí, v případě budovy exteriéru i interiéru;
 8. stručné zdůvodnění podání návrhu;
 9. V případě větších souborů doporučujeme pro jednoznačnost návrhu přiložit zákres navrhované kulturní památky v kopii aktuální katastrální mapy (s vyznačením navrhovaných objektů, případně s vyznačením hranice navrhovaného areálu), případně situační plánek.

Náležitosti návrhu na prohlášení movité věci, případně souboru movitých věcí, za kulturní památku

 1. název, označení navrhované věci, v případě souboru věcí výčet všech částí tohoto souboru;
 2. umístění věci (viz výše – identifikace nemovitosti, ve které se movitá věc nachází);
 3. vlastník a spoluvlastníci s plnou adresou, případně majetkoprávní vztahy (vlastník, uživatel, správce atp.);
 4. stručný popis věci, případně souboru věcí (rozměry, materiál, technika, atp.);
 5. stručný popis současného technického stavu;
 6. způsob využití;
 7. aktuální fotodokumentace, v případě souboru věcí fotodokumentace každé z navrhovaných věcí;
 8. stručné zdůvodnění podání návrhu.

Odbornou pomoc při zpracování návrhu na prohlášení za kulturní památku poskytne každé pracoviště Národního památkového ústavu podle své uzemní působnosti.

Adresář NPÚ