Přejít na: Obsah | Konec stránky

Plánujeme a zpracováváme územně plánovací dokumentaci v sídle, kde se nachází památkově chráněné území

Územně plánovací dokumentací rozumíme dokumentaci, kterou určuje § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, tj. zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán.

Památkově chráněným územím rozumíme území prohlášená na základě § 5 a § 6 zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů za památkové zóny a památkové rezervace.

Pro zvýšenou ochranu památkově chráněného území, tj. památkových zón (PZ) a památkových rezervací (PR) může být podle § 17, zákona č. 20/1987 Sb., v dotčeném území vyhlášeno památkové ochranné pásmo.

Zásady územního rozvoje jsou dokumentem, který stanoví základní požadavky na účelné a hospodárné využití území kraje; zásady jsou pořizovány krajským úřadem pro celé území kraje.

Územní plán vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby. Jeho účelem je úprava využití ploch v území obce.

Regulační plán stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové využívání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území. V řešeném území může nahrazovat územní rozhodnutí.

Co potřebují zpracovatelé zásad územního rozvoje, územního plánu a regulačního plánu z hlediska památkově chráněných sídel?

Potřebují územně analytické podklady pro řešené území. Obsahové náležitosti stanoví § 26 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Poskytovatelem údajů pro územně analytické podklady dle § 32, odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je povinným subjektem Národní památkový ústav, který vede Ústřední seznam kulturních památek České republiky, vede Státní archeologický seznam, provádí reidentifikaci nemovitého památkového fondu a další činnosti.

Kde zjistím jednotlivé kulturní památky a podmínky ochrany, určené pro památkově chráněné území sídla, případně jeho ochranného pásma?

Kde zjistím výše uvedené informace, pokud se mi je nepodaří najít na previous.npu.cz?

Jak mám dále postupovat při zpracovávání územně plánovací dokumentace v památkově chráněném území ?

 • Odbornou pomoc při přípravě a zpracovávání jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace (zadání, koncept, návrh) pro sídlo, ve kterém se nachází památkově chráněné území poskytnou garanti specialisté každého pracoviště Národního památkového ústavu.
 • V průběhu zpracování je důležité jednotlivé stupně ÚPD konzultovat s příslušným garantem území podle uzemní působnosti.

Jak je rozdělena územní působnost Národního památkového ústavu?

 • Dle následující tabulky:
Katastrální území obce/města, kde se nachází

Písemná odborná vyjádření k ÚPD zpracovává

 • památková  rezervace;
 • ochranné pásmo památkové rezervace;
 • lokalita zapsaná na Seznam světového dědictví UNESCO;
 • ochranné pásmo lokality zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO;
 • národní kulturní památka * ;
 • ochranné pásmo národní kulturní památky*;

generální ředitelství

 • památková zóna;
 • národní kulturní památka *;
 • ochranné pásmo národní kulturní památky* ;
 • nemovitá kulturní památka;
 • ochranné pásmo nemovité kulturní památky

územní pracoviště příslušné dle regionu

* v případě, že se k dané NKP příslušné pracoviště NPÚ vyjadřuje ve správních řízeních podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

V případě závažných kauz či pochybností je možné se o odbornou pomoc či konzultaci obrátit vedle regionálního pracoviště NPÚ i na generální ředitelství NPÚ v Praze.

Čeho se mám vyvarovat?

 • Toho, že jednotlivé stupně územně plánovací dokumentace odevzdám pořizovateli k projednání bez předchozích průběžných konzultací s příslušným garantem Národního památkového ústavu.

Čemu se tak vyhnu, co tím získám?

 • Vyhnete se tak typické chybě řady projektantů, kteří nekonzultují územně plánovací dokumentaci a k projednání pořizovateli předkládají ÚPD, ve které nemusí být dostatečně zohledněny zájmy památkové péče. K takové ÚPD nemůžou orgány státní památkové péče vydat kladné stanovisko a dokumentace se musí zpravidla částečně či celá přepracovat.
 • Pokud budete komunikovat s odbornou organizací (NPÚ) již od začátku Vašeho záměru, ušetříte čas sobě, projektantovi i odborné organizaci, která bude mít dostatek prostoru na konzultaci zpracovávané ÚPD. Dále ušetříte finanční prostředky (dokumentaci nebudete muset výrazně upravovat či předělávat).

Odkazy:

Klíčová slova:

 • Územně plánovací dokumentace
 • Zásady územního rozvoje
 • Územní plán
 • Regulační plán
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.