Přejít na: Obsah | Konec stránky

Plánujeme změnu využití pozemku v památkově chráněném území

Památkově chráněným územím rozumíme území prohlášená na základě § 5 a § 6 zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů za památkové zóny a památkové rezervace.

Co si musím nejprve zjistit?

 • Musím zjistit, zda obec, na jejímž katastru se nachází předmětný pozemek, má zpracovaný platný územní plán.

Kde se dozvím předchozí informaci?

 • Zpravidla na webových stránkách obce a na příslušném úřadě územního plánování, zpravidla pověřené obce.

Co musím podniknout, abych mohla proběhnout změna využití pozemku?

 • Pokud má obec platný územní plán, musím požádat na úřadě územního plánování pověřené obce o změnu územního plánu.

Mám nejdříve zažádat úřad územního plánování pověřené obce o změnu využití a pak tuto změnu projednat s Národním památkovým ústavem, nebo mám tuto změnu nejdříve projednat a pak zažádat o změnu, abych neztrácel čas?

 • Nejdříve je vhodné změnu projednat s Národním památkovým ústavem a pak teprve na základě kladného vyjádření zažádat úřad územního plánování pověřené obce o změnu využití.

Na koho se mám v Národním památkovém ústavu obrátit?

 • Odbornou pomoc k záměru změny využití pozemku v památkově chráněném území poskytnou garanti specialisté každého pracoviště Národního památkového ústavu podle své uzemní působnosti.

Územní působnost jednotlivých pracovišť k územně plánovací dokumentaci:

typ obce/města

odborná vyjádření k ÚPD zpracovává

●  území obce/města, kde se nachází památková   rezervace (PR);

● ochranná pásma památkových rezervací (PP MPR);

● území obce/města, kde se nachází lokalita zapsaná na Seznamu světového dědictví UNESCO;

● ochranné pásmo lokalit zapsaných na Seznamu dědictví UNESCO;

● území obce/města, kde se nachází národní kulturní památka (NKP);*

● ochranné pásmo národních kulturních památek(OP NKP) *;

generální ředitelství

● území obce/města, kde se nachází památková zóna (PZ);

● ochranná pásma památkových zón;

● území obce/města, kde se nachází národní kulturní památka (NKP),

● ochranné pásmo národních kulturních památek (OP NKP);

● území obce/města, kde se nachází nemovitá kulturní památka (KP);

● ochranná pásma nemovitých kulturních památek

územní pracoviště příslušné dle regionu

* podle toho, zda se k dané NKP příslušné pracoviště vyjadřuje ve správních řízeních podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

V případě závažných kauz či pochybností je možné se o odbornou pomoc či konzultaci obrátit též na generální ředitelství v Praze.

Čeho se mám vyvarovat?

 • Podávat záměr změny využití pozemku v památkově chráněném území pořizovateli ÚPD bez předchozí konzultace s Národním památkovým ústavem.

Čemu se tak vyhnu, co tím získám?

 • Vyhnete se tak typické chybě řady žadatelů, kteří nekonzultují svůj záměr s Národním památkovým ústavem a pořizovatel začne pořizovat změnu ÚPD se záměrem, ve které nemusí být dostatečně zohledněny zájmy památkové péče. Pokud je záměr v rozporu se zájmy památkové péče, přestane pořizovatel tuto změnu dále pořizovat na základě negativního stanoviska orgánů památkové péče.
 • Pokud budete komunikovat s odbornou organizací (NPÚ) již od začátku Vašeho záměru, ušetříte čas sobě, projektantovi i odborné organizaci, která bude mít dostatek prostoru na konzultaci Vašeho záměru. Dále ušetříte finanční prostředky (pořizování změny využití pozemku v ÚPD financuje žadatel).

Odkazy:

Klíčová slova:

 • Památková rezervace
 • Památková zóna
 • Územně plánovací dokumentace
 • Změna využití pozemku