Přejít na: Obsah | Konec stránky

Pečujeme o povrchy komunikací v památkově chráněných územích

Památkově chráněným územím rozumíme území prohlášená na základě § 5 a § 6 zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů za památkové zóny a památkové rezervace.

Komunikace, jejich povrchy a jejich autentické úpravy jsou významným dokladem historického vývoje měst a vesnic a jejich vzájemných vztahů. Půdorysným a výškovým členěním, strukturou a barevností povrchové úpravy i použitým materiálem (zpravidla pocházejících z nepříliš vzdáleného okolí) výrazně ovlivňují celkovou podobu a působení génia loci jednotlivých historických sídel a kulturní krajiny.

Jak postupovat v péči o povrchy komunikací v památkově chráněném území?

Odbornou pomoc v péči o střešní krajinu v památkově chráněném území poskytnou garanti specialisté každého pracoviště Národního památkového ústavu podle své uzemní působnosti.

Čeho se mám vyvarovat?

  • Začít údržbové práce či obnovu střechy bez konzultace s odbornou organizací památkové péče.
  • Nechat zpracovat projektovou dokumentaci na úpravu střechy bez konzultace s odbornou organizací památkové péče.

Čemu se tak vyhnu, co tím získám?

  • Vyhnete se tak typické chybě řady žadatelů, kteří se obrátí na Národní památkový ústav již s hotovou  projektovou dokumentací, ve které ale nejsou dostatečně zohledněny zájmy památkové péče. Taková dokumentace se musí zpravidla částečně či celá přepracovat.
  • Pokud budete komunikovat s odbornou organizací (NPÚ) již od začátku Vašeho záměru, ušetříte čas sobě, projektantovi i odborné organizaci, která bude mít dostatek prostoru na konzultaci Vašeho záměru. Dále ušetříte finanční prostředky (dokumentaci nebudete muset výrazně upravovat).

Odkazy:

  • Příloha časopisu Zprávy památkové péče, ročník 60 – Principy památkového urbanismu, K. Kuča, V. Kučová, Státní ústav památkové péče, Praha 2000.
  • Odborná a metodická publikace – Péče o památkově významné venkovní komunikace, Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, Praha 2003.

Klíčová slova:

  • Památková rezervace
  • Památková zóna
  • Povrchy komunikací