Přejít na: Obsah | Konec stránky

Základní informace a dokumenty

Cílem restrukturalizace Národního památkového ústavu je vytvořit co nejlepší předpoklady pro využití odborného potenciálu všech pracovišť NPÚ a zajistit efektivní a odbornou správu unikátního souboru a dalších památek svěřených do péče NPÚ.

V rámci Národního památkového ústavu byly agendy související se správou majetku ve vlastnictví státu vyčleněny do samostané sekce a v rámci ČR byly vytvořeny celkem čtyři nové organizační jednotky – územní památkové správy (ÚPS) v Praze, Českých Budějovicích, Sychrově a Kroměříži. Tato pracoviště zajišťují komplexní odborný servis pro památky v péči NPÚ zpřístupněné veřejnosti a podílejí se také na vytváření a implementaci strategie cestovního ruchu a propagace kulturního dědictví daných regionů s jejich specifiky, infrastrukturou a destinačním managementem.

Struktura všech dosavadních územních odborných pracovišť (ÚOP) vázaná na krajskou administrativní strukturu ČR přitom zůstává nezměněna a plně funkční pro oblast spolupráce s výkonnými orgány státní správy na úseku státní památkové péče. Z tohoto pohledu se tedy vůbec nic nemění a ÚOP zůstávají ve stejné podobě i na dosavadních korespondenčních a elektronických adresách.

Bývalé ústřední pracoviště NPÚ je nyní transformováno v generální ředitelství NPÚ, jež přejímá jeho korespondenční kontakty a které i nadále integruje metodické řízení památkové péče a péče o objekty v péči NPÚ. Toto generální ředitelství nyní posiluje i výkon řady centrálních činností NPÚ, které dosud nebyly dostatečně pro instituci s celostátní působností naplňovány.

Dokumenty ke stažení:

Statut a hlavní organizační řád NPÚ

Základními dokumenty pro činnost NPÚ jsou statut a hlavní organizační řád NPÚ s účinností od 1. 1. 2013.

Na základě statutu Národního památkového ústavu vydaného ministryní kultury dne 20. září 2012 bylo vydáno rozhodnutí generální ředitelky Národního památkového ústavu o hlavním organizačním řádu NPÚ, který stanovuje vnitřní strukturu státní příspěvkové organizace s účinností k 1. 1. 2013, a následně rozhodnutí o systemizaci pracovních pozic v NPÚ k témuž datu. Naplňování těchto vnitřních změn započalo v průběhu září 2012 na základě více než rok trvajících přípravných prací; celková implementace bude probíhat do poloviny roku 2013.