Přejít na: Obsah | Konec stránky

Změny pro vlastníky památek

Odborná památková péče vykonávaná ve vazbě na zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči je i nadále zajišťována územními odbornými pracovišti NPÚ se sídly v jednotlivých krajích ve stejném rozsahu jako doposud. Pro vlastníky památek se tedy s reorganizací NPÚ bezprostředně nic nemění – stále budou mít k dispozici konkrétního garanta památkové péče s působností v daném regionu, jak byli zvyklí. ÚOP zůstávají také plně funkční pro oblast spolupráce s výkonnými orgány státní správy na úseku státní památkové péče, popř. podkladů pro pořizování územně plánovací dokumentace. Také všechny dosavadní kontakty, adresy, telefony i e-maily zůstanou zachovány.

Organizační změny NPÚ jsou cíleně zaměřeny na zlepšení chodu organizace a důsledné využívání moderních informačních technologií. Rádi bychom do budoucna sjednotili metodické přístupy k obnově památek tak, aby na celém území České republiky byly obdobné situace posuzovány stejně. Intenzivně pracujeme na zkvalitnění informačního systému památkové péče, aby základní údaje o památkové ochraně byly přesné a veřejně přístupné. Chceme více rozvíjet poznání památek posílením průzkumné, dokumentační a evidenční činnosti, zaměřit se na prezentaci dokumentačních fondů na webových stránkách a tím zlepšit dostupnost informací nejen pro vlastníky kulturních památek, ale i pro badatele a širokou odbornou veřejnost.

Působnost územních odborných pracovišť NPÚ

 

ú.o.p. v hl. m.  Praze ú.o.p. středních Čech v Praze ú.o.p. v Českých Budějovicích ú.o.p. v Ústí nad Labem ú.o.p. v Liberci ú.o.p. v Plzni ú.o.p. v Lokti ú.o.p. v Pardubicích ú.o.p. v Josefově ú.o.p. v Telči ú.o.p. v Brně ú.o.p. v Kroměříži ú.o.p. v Olomouci ú.o.p. v Ostravě

generální ředitelství

územní odborná pracoviště

černá linie - historické zemské hranice Čech, Moravy a Slezska