Přejít na: Obsah | Konec stránky

Archeologický výzkum, jeho součásti a formy

Archeologický výzkum

Archeologický výzkum je metodou vědeckého poznání minulosti našeho území a jeho obyvatel, prostředkem záchrany a nástrojem ochrany archeologického dědictví ČR. Provádí se ve veřejném zájmu a jeho výsledky jsou veřejným statkem.

Archeologický výzkum je ucelený soubor specializovaných výzkumných a jiných odborných činností, zajišťujících vědecké poznání, získávání, uchování a dokumentaci archeologických nálezů a s nimi souvisejících informací jakožto součástí archeologické části kulturního dědictví s důrazem na jejich původní kontext, vyhodnocení a interpretaci jejich historické, kulturní a památkové hodnoty.

Terénní archeologický výzkum

Terénní archeologický výzkum je výzkumem, který souvisí se získáváním nových archeologických pramenů a dat terénní činností, např. sběrem či výkopem (odkryvem, exkavací). Podle důvodu provádění terénního výzkumu rozeznáváme badatelský archeologický výzkum a záchranný archeologický výzkum. Podle invaznosti zásahu rozdělujeme terénní archeologické výzkumy na nedestruktivní, omezeně destruktivní a destruktivní. Podle účelu členíme terénní archeologické výzkumy na archeologický výzkum zjišťovací, předstihový a nouzový. Výsledkem terénního archeologického výzkumu je soubor odebraných movitých archeologických nálezů (artefaktů, ekofaktů a vzorků) a soubor nehmotných dat reprezentovaných zejména terénní dokumentací, tvořících podklad pro vznik nálezové zprávy. Terénní archeologický výzkum zahrnuje veškeré etapy archeologické práce související se získáním nových dat, tj. fázi přípravnou (rešerše, vypracování projektu), prováděcí (práce v terénu) a zpracovatelskou (laboratorní ošetření a konzervace nálezů, odborné vyhodnocení získaných movitých a nemovitých nálezů a vzorků, příprava nálezové zprávy, publikace).

Záchranný archeologický výzkum

Záchranným archeologickým výzkumem se rozumí archeologický výzkum ohroženého území s archeologickými nálezy, jehož narušení soudobou lidskou činností nebo přírodními  procesy  je nevyhnutelné a z hospodaření archeologickým dědictvím nevyplývá možnost zachování archeologického dědictví na původním místě. Jeho cílem je proto zachování archeologického dědictví mimo původní místo, které se provádí shromážděním maximálního množství archeologických dat, jehož je ohrožené území nositelem.

Badatelský archeologický výzkum

Badatelský archeologický výzkum je takový archeologický výzkum, který se provádí na území s archeologickými nálezy jinak neohroženém, pouze z archeologického podnětu, za účelem vyřešení vědeckého archeologického problému. Destruktivní a omezeně destruktivní výzkum má být prováděn pouze tehdy, je-li to nezbytné z důvodu vyčerpání jiných možností odborného poznání. V takovém případě musí být badatelský archeologický výzkum ve smyslu Maltské konvence předem již ve fázi přípravy řádně odůvodněn a povolen.

Nedestruktivní archeologický výzkum

Nedestruktivní archeologický výzkum je takový archeologický výzkum, který je zcela neinvazní a jeho součástí není výkop. Jde zejména o geodeticko-topografický průzkum, leteckou prospekci, dálkový průzkum Země a archeogeofyzikální měření.

Letecká prospekce

Schématický zákres

Letecká prospekce Schématický zákres

Omezeně destruktivní archeologický výzkum

Omezeně destruktivní archeologický výzkum je takový výzkum, který je invazní, avšak jen minimálně narušuje fyzickou podstatu nemovitého archeologického nálezu. Jedná se zejména o povrchový sběr, mikrovrypy, vpichy, vrty, zjišťovací sondy a sondy registrující nemovitý archeologický nález bez jeho narušení. V některých případech záleží na typu archeologického pramene a konkrétní užité metodice: např. průzkum detektory kovů může některé typy pramenů vážně poškodit.

Destruktivní archeologický výzkum

Destruktivní archeologický výzkum je takový archeologický výzkum, který je invazní a jeho hlavním nástrojem je výkop (odkryv), který zasahuje fyzickou podstatu nemovitého archeologického nálezu.

Zjišťovací archeologický výzkum

Zjišťovací archeologický výzkum se provádí za účelem identifikovat archeologické nálezy a jejich vědeckou a památkovou hodnotu a definovat následné archeologické operace (např. předstihový výzkum nebo ochranu na původním místě). Může být součástí záchranného i badatelského archeologického výzkumu. Zjišťovací výzkum má zpravidla nedestruktivní nebo omezeně destruktivní charakter.

Předstihový archeologický výzkum

Předstihový archeologický výzkum je druhem/součástí  záchranného výzkumu a provádí se zpravidla v předstihu před narušením ohroženého území s archeologickými nálezy lidskou činností nebo přírodními procesy.

Nouzový archeologický výzkum

Nouzový archeologický je druhem záchranného výzkumu a provádí se v průběhu narušení ohroženého území s archeologickými nálezy lidskou činností. Zpravidla  je nestandardním řešením situace vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z platné legislativy nepředpokládaným odhalením archeologického nálezu, nebo se provádí tam, kde není technicky možné provést předstihový výzkum.