Přejít na: Obsah | Konec stránky

Výzkumná činnost

NAKI – program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity
Industriální dědictví Moravy a Slezska, projekt NAKI (DF12P01OVV039)

Projekt Industriální dědictví Moravy a Slezska, na němž Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě spolupracuje s Technickým muzeem v Brně, se zabývá průmyslovým dědictvím vymezeného regionu, a to v rovině prohloubení poznání vybraných témat průmyslového dědictví v širších souvislostech (na tématech pro daný region významných a formujících, dosud však komplexně nezpracovaných – železnice, textilní průmysl) a zpřístupnění a prezentace poznatků prostřednictvím specializované mapy s odborným obsahem, odborných publikací a výstavy.

Pozornost byla prioritně soustředěna na Severní dráhu Ferdinandovu jako významnou dopravní stavbu střední Evropy (třetí kontinentální železniční trať), budovanou v průběhu 19. století na území tří států a určující další průmyslový rozvoj dotčených oblastí, a na textilní průmysl dvou vybraných center – Frýdku-Místku a Brna. V rozvoji obou těchto měst sehrála významnou roli textilní výroba – Frýdek-Místek se stal lnářským a posléze bavlnářským centrem na pomezí Moravy a Slezska a Brno nejvýznamnějším vlnařským centrem rakousko-uherské monarchie. Výsledky těchto průzkumů byly publikovány v ediční řadě věnované průmyslovému dědictví a vydávané na územním odborném pracovišti v Ostravě. Projekt probíhá v letech 2012–2015.

Výsledky:

 • BOROVCOVÁ, Alena. Kulturní dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda. Ostrava 2012. ISBN 978-80-85034-66-0.
 • BOROVCOVÁ, Alena. The Cultural Heritage of the Kaiser Ferdinands-Nordbahn. Ostrava 2012. ISBN 978-80-85034-72-1.
 • RYŠKOVÁ, Michaela – JUŘÁK, Petr. Kulturní dědictví textilního průmyslu Frýdku-Místku. The Cultural Heritage of the Frýdek-místek Textile Industry. Ostrava 2013. ISBN 978-80-85034-77-6.
 • RYŠKOVÁ, Michaela – MERTOVÁ, Petra. Kulturní dědictví brněnského vlnařského průmyslu. Ostrava 2014. ISBN 978-80-85034-81-3
 • RYŠKOVÁ, Michaela – MERTOVÁ, Petra. The cultural heritage of the Brno textile industry. Ostrava 2014. ISBN 978-80-85034-82-0
 • Specializovaná mapa s odborným obsahem: Technické památky Moravy a Slezska (2015).
 • Výstava Technické památky Moravy a Slezska (Technické muzeum v Brně, 2015).

DKRVO – institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Metodické centrum je zapojeno v programu DKRVO (Podpora dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace). Průzkumy průmyslového dědictví jsou součástí cíle Průzkumy a prezentace architektury 19. a 20. století (hlavní řešitelka Ing. arch. Naděžda Goryczková), podúkolu Průzkum, dokumentace a hodnocení industriálního dědictví.

V rámci programu se metodické centrum zaměřuje na průzkumy:

 • páteřních železničních tratí (v současné době probíhá průzkum Společnosti státních drah)
 • hornictví, hutnictví a navazujících oborů

Výsledky:

 • MATĚJ, Miloš – KORBELÁŘOVÁ, Irena – TEJZR, Ludvík. Kulturní dědictví Vítkovických železáren. Ostrava 2014. ISBN 978-80-85034-80-6 (vydání anglické verze je plánováno na rok 2015)
 • KLÁT, Jaroslav – KORBELÁŘOVÁ, Irena – MATĚJ, Miloš. Kulturní památky rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace. Ostrava 2012. ISBN 978-80-85034-67-7
 • KLÁT, Jaroslav – KORBELÁŘOVÁ, Irena – MATĚJ, Miloš. Cultural Monuments of the Rosice-Oslavany Industrial Area. Ostrava 2013. ISBN 978-80-8503-73-8