Výstava UNESCO 2012
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Památky UNESCO - zámek v Litomyšli

Renesanční zámek v Litomyšli postavili italští mistři Jan a Oldřich Aostalli v letech 1568–1581 pro předního českého velmože a diplomata Vratislava z Pernštejna. Stojí na místě gotického biskupského hradu ze 14. století, jehož zdivo bylo zčásti začleněno do novostavby. Budova se třemi nádvořími, třípatrovými klenutými arkádami, bohatě členěnými štíty a komíny rozvíjí do monumentální podoby typ italského paláce s arkádovým dvorem. Zámek je pozoruhodný mimořádně náročnou figurální, ornamentální i geometrickou sgrafitovou výzdobou všech průčelí, provedenou italskými specialisty pod vedením Simona Vlacha. Interiéry zámku byly upraveny v pozdním baroku a raném klasicismu a doplněny bohatou malířskou výzdobou. Unikátně se z této doby dochovalo zámecké divadlo včetně souboru malovaných kulis a dekorací od nejvýznamnějšího soudobého vídeňského scénického malíře, autora scén Mozartových oper Josefa Platzera. K zámeckému areálu patří kromě parku i původně renesanční pivovar, který byl v 1. třetině 18. století barokně přestavěn Františkem Maxmiliánem Kaňkou, dále jízdárna, konírny a kočárovna. Zámecký areál, který spolu se sousedícím piaristickým kostelem a klášterem tvoří hlavní dominantu města, si uchoval své prostředí nezměněné od počátku 19. století. V roce 1962 byl zámek prohlášen národní kulturní památkou a v roce 1999 byl zapsán na Seznam světového dědictví.

Mnohaletou nedostatečnou údržbou zchátralý zámecký areál prochází od roku 1974 náročnou obnovou, restaurováním a v současnosti i architektonickou transformací. Do roku 1987, s přesahem až do 90. let 20. století, byly vyměněny stropy nad 2. patrem, které byly v havarijním stavu, a byla provedena komplexní obnova a restaurování bohatě zdobeného pláště zámku. Obnovy se účastnili přední čeští umělci Václav Boštík, Stanislav Podhrázský, Zdeněk Palcr a Olbram Zoubek. S velkým citem k originálu, s technologickou kázní, svědomitou dokumentací a zejména s mimořádným vcítěním se do originálu a v doplňcích i s obdivuhodnou tvůrčí invencí restaurovali a zčásti rekonstruovali sgrafitovou výzdobu všech průčelí a štítů zámku, včetně ploch nově rekonstruované lunetové římsy. V posledním dvacetiletí v interiérech zámku pokračovaly průzkumy, odkryvy a restaurování malířské výzdoby, byla obnovena a obohacena interiérová instalace. Významným počinem byla obnova a adaptace zčásti těžce poškozených budov pivovaru na ubytovací a konferenční centrum YMCA podle projektu a pod vedením architekta Josefa Pleskota (2003–2006). V současnosti se postupně realizuje ambiciózní projekt revitalizace celého zámeckého návrší, včetně vedlejších budov zámku a ploch v jeho bezprostředním okolí.