Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví

Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví je jedním z nejznámějších a nejúspěšnějších smluv UNESCO vůbec. Byla přijata na 17. zasedání Generální konference UNESCO v roce 1972. Přistoupením k Úmluvě státy vyjadřily svou vůli participovat na úsilí mezinárodního společenství chránit, zachovat a předat dalším generacím kulturní a přírodní dědictví s celosvětově významnou hodnotou.

Výchozí myšlenka Úmluvy je založena na tom, že ubývání či ničení kterékoliv složky kulturního nebo přírodního dědictví představuje nenahraditelné ochuzení dědictví celosvětového společenství. Ochrana tohoto dědictví není na národní úrovni často uspokojivá kvůli nedostatečným ekonomickým, vědeckým či technickým zdrojům. Vzhledem k objemu a závažnosti nebezpečí, ohrožujících kulturní a přírodní dědictví, je povinností mezinárodního společenství spolupracovat při ochraně kulturního a přírodního dědictví, a to zejména dědictví s vynikající univerzální hodnotou.

Hlavním posláním Úmluvy je proto stanovit povinnosti smluvních států a pravidla mezinárodní spolupráce, aby se zabezpečila ochrana, zachování a předávání kulturního a přírodního dědictví s vynikající univerzální hodnotou budoucím generacím. Přijetím nebo ratifikací Úmluvy uznává každý smluvní stát, že je především jeho povinností tyto úkoly zabezpečovat na svém území při maximálním využití svých vlastních zdrojů, popřípadě s využitím mezinárodní pomoci, například vytvořit služby vztahující se k ochraně světového dědictví, zpracovávat metodiku práce a rozvíjet vědecké a technické studie a výzkumy a přijmout příslušná právní, správní a jiná potřebná opatření.

Přistoupením k Úmluvě státy vyjadřují svou vůli participovat na úsilí mezinárodního společenství chránit, zachovat a předat dalším generacím kulturní a přírodní dědictví s celosvětově významnou hodnotou. Být smluvní stranou Úmluvy je v současné době otázkou prestiže států.

Více informací k Úmluvě o ochraně světového kulturního a přítrodního děditví a její plné znění v českém jazyce se nachází na webové stránce: http://previous.npu.cz/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/zakony-mezinarodni-dokumenty/mezinarodni-dokumenty/unesco/.