Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče - Informace pro autory

Cílem časopisu je publikovat nejzajímavější příspěvky ze všech oborů, které souvisejí s péčí o památky.

Okruhy publikovaných témat lze rozdělit na:

 • informace o aktuálních památkových akcích a kauzách (rubriky In medias res, Informace)
 • informace o obnovách a restaurování (rubriky Obnovy památek, Informace)
 • studie a materiálie – úvahy a výsledky bádání (rubriky Materiálie studie, Archiv plánů, Informace)
 • příspěvky k teorii památkové péči (rubrika Teorie památkové péče)
 • osobní zprávy, jubilea, nekrology... (rubriky Osobní zprávy, Památkové vzpomínky)
 • recenze, upozornění na literaturu (rubriky Z obsahu odborných časopisů a Recenze, bibliografie)
 • informace o souvisejících akcích (rubrika Semináře konference, akce)

Do ZPP jsou redakční radou, popř. dalšími recenzenty doporučovány a redakcí zařazovány texty, které naplňují výše uvedené okruhy novými nebo nově zpracovanými poznatky, publikovanými věcně a srozumitelně.

Publikovány jsou texty:

 • jejichž sdělení má metodický přesah nebo je následováníhodné,
 • které popisují aktuální počin v oboru,
 • přinášející nové nebo nově nahlížené informace nebo názory,
 • které jsou doplněny kvalitní obrazovou přílohou
 • které splňují další náležitosti uvedené v Pravidlech úpravy rukopisu pro Zprávy památkové péče.
 • které splňují výše uvedené body a nebyly dosud publikovány.

Součástí každého rukopisu zaslaného do redakce musí být:

 1. Anotace (stručné shrnutí obsahu příspěvku, max. délka 60 slov)
 2. Vlastní text o rozsahu max. 20 normostran (písmo Courier New, velikost 12, řádkování 1,5) s poznámkovým aparátem dle Pravidel úpravy rukopisů ZPP
 3. Seznam ilustrací
 4. Podklad pro cizojazyčné resumé (max. délka 1 normostrana)
 5. Klíčová slova (5 slov)
 6. Osobní údaje o autorech

Každý rukopis zaslaný do redakce je recenzován minimálně 2 recenzenty doporučenými redakční radou ZPP. Příspěvek je zařazen k publikování teprve tehdy, až je recenzenty doporučen bez výhrad.

Cílem recenzního posudku je zhodnocení toho, zda:

 • text spadá do koncepce časopisu
 • je příspěvek pro památkovou péči přínosný
 • je příspěvek originální, aktuální, metodický
 • je text po terminologické, obsahové a věcné stránce v pořádku

Autoři jsou povinni zapracovat či jinak zohlednit připomínky recenzentů do textu. Upravená verze rukopisu bude podrobena dalšímu kolu recenzování. Recenzování končí vyjádřením recenzentů, že text je publikovatelný bez výhrad.

V případě přijetí textu k publikování je text jazykově, graficky a editorsky zpracován. Před publikováním je již zalomený text poskytnut autorovi(ům) k autorské korektuře. Úpravy nejsou v textu vyznačeny. Definitivní úpravy textu lze provádět vepsáním oprav do vytištěných zalomených stránek. Zapracování těchto poznámek do textu není obligatorní a je prováděno s ohledem k plánované grafické úpravě stránek. Autor je povinen zajistit si autorská práva ke všem snímkům, které jsou v jeho článku použity.

Autorské korektury

Jsou autorům zasílány elektronicky v pdf. formátu emailem - jedná se o stránkovou korekturu, kterou autor po přečtení a případných úpravách (přímo do textu) zašle naskenovanou zpět na adresu redakce. V rámci korektury je autor povinen vyplnit přiložený autorský list, jenž nahrazuje autorskou (licenční) smlouvu, s podmínkami publikace a honorování příspěvku.

Publikování v ZPP je honorováno, a to následujícím způsobem:

 • 250 Kč za normostranu (1800 úhozů)
 • 250 Kč za původní fotografii
 • 300 Kč souhrnně za všechny fotografie převzaté z archivů či publikací k jednomu článku