Přejít na: Obsah | Konec stránky

Pravidla úpravy rukopisů pro přijetí do Zpráv památkové péče

Úvodní poznámka

Zprávy památkové péče jsou odborným recenzovaným periodikem Národního památkového ústavu a tím je dáno také zaměření časopisu. Publikované články musejí mít přímé vazby k památkové péči, ať již k její teorii či praxi.

Připravujete-li článek pro časopis Zprávy památkové péče, dbejte laskavě pravidel uvedených v následujících odstavcích, bez jejich dodržení není možné článek do redakce přijmout a bude Vám zaslán zpět k přepracování. Správnou přípravou tedy usnadníte následné redakční zpracování a urychlíte vydání svého příspěvku.

Věříme, že Vás rozsah textu neodradí od zamýšlené spolupráce s námi. Většina pokynů odpovídá obecně platným zásadám a má Vám umožnit korektní zpracování rukopisu bez hledání podkladů na nejrůznějších místech.

Články přijímá redakce ZDE.

Formální podmínky

Součásti rukopisu:

 1. Stať
 2. Poznámkový aparát
 3. Seznam ilustrací s uvedením autora, případně archivu, který snímek poskytl a rokem pořízení
 4. Podklad pro cizojazyčné resumé
 5. Ilustrační materiál
 6. Osobní údaje o autorech
 7. Stručná anotace článku (max. 60 slov)
 8. Klíčová slova (přibližně 5)

Text je nutné předat v elektronické podobě na CD či zaslat e-mailem. Není možné přijímat text v tištěné podobě, rukopise či na disketě.

Všechny části příspěvku se odevzdávají najednou!

1. Stať

Dodržujte platná pravidla spisovné češtiny, věnujte pozornost interpunkci a vazbám v souvětích. Jména a názvy uvádějte vždy správně a v celém textu shodně, zkratky pokud možno nepoužívejte, v případě nutnosti je při prvním použití vypište, u cizích místních jmen používejte zavedené české přepisy a při prvním použití uveďte v závorce název v původním jazyce.

Rozsah

U obsáhlejších článků maximálně 20 normostran (1 strana = 1800 znaků včetně mezer), u kratších příspěvků přibližně 5 stran, u recenzí apod. asi 2-5 stran, editorial 1-2 strany.

Text

Text upravte do podoby strojopisu: písmo Courier New, velikost 12 bodů, řádkování 1,5, zarovnání jen k levému okraji, bez dělení slov – tzv. nekonečný text. Nepoužívejte formátování.

Soubor

Používejte standardní formáty (obvykle doc, rtf). Nezapomeňte uvést název souboru.

Povolené úpravy textu: bez dělení slov, jeden typ písma, použití verzálek, horních a dolních indexů. Použití kurzívy a tučného písma omezte na nezbytnou míru!

Psaní v textu

Neodsazujte začátky odstavců (tabulátory ani mezerami). Řádky v odstavci neukončujte Enterem. Enterem oddělujte pouze odstavce.

Mezi slovy je vždy jen jedna mezera. Interpunkční znaménka se píší těsně za slovo, za nimi je mezislovní mezera: slovo, slovo.

Za tečkou za zkratkou je vždy mezera: dr. Novák.

Závorky a uvozovky se píší těsně u slova: slovo (slovo) slovo, slovo "slovo" slovo.

Pomlčka se píše s mezerou před i za: slovo – slovo.

Mezery nejsou u intervalů: 1995–1997, 1. srpna–1. září.

Spojovník se píše vždy bez mezer: čteme-li, Jitka NOVÁKOVÁ-KACAFÍRKOVÁ

Číslovky řadové: 12. století.

Při psaní čísel si dejte pozor na záměnu: 0 – O (nula – Ó), 1 – l (jedna – el).

2. Poznámkový aparát

Tradice Zpráv památkové péče vyžaduje používání odkazů na literaturu a prameny v poznámkách za (resp. pod) hlavním textem, identifikovaných pomocí horních indexů na příslušném místě stati. Jen v nutné míře zařazujte v poznámkách pasáže rozšiřující obsah vlastní stati.

Zprávy památkové péče jako recenzovaný časopis vyžadují citaci literatury a pramenů podle příslušných citačních norem ISO 690 a ISO 690-2. Vzor je uveden níže.

Obecné zásady tvorby bibliografických záznamů

U bibliografických záznamů je třeba přesně dodržovat interpunkci, mezery, kurzívu.

K zápisu záznamu se používá latinská abeceda. V případě odlišné formy originálu se údaje transliterují.

Jméno autora se uvádí v tzv. invertované formě, tj. příjmení velkými písmeny. Př.: PROCHÁZKA, Valentin. (Pokud není zřetelný rozdíl mezi příjmením a křestním jménem jako například v čínských, korejských a dalších jménech, zapisuje se podle pořadí na dokumentu, např. ZHIXIN JASON SUN).

Tituly a akademické hodnosti se neuvádějí.

V záznamu se uvádí 2-3 jména, pokud je autorů více, uvádí se první, nebo max. první tři a za poslední uvedené jméno zkratka "et al." nebo „aj.“

Pokud autor není uveden, začíná záznam názvem práce.

Název se zapisuje ve formě, v jaké je uveden v prameni. Pokud je názvů více, musí být zapsán ten, který je uveden na prvním místě, nebo je graficky nejvýraznější. Dlouhý název může být zkrácen uvedením "…" na místě vypuštěné části.

Podnázev se uvádí, pokud upřesňuje, nebo identifikuje název. Od názvu se odděluje " : ". Př.: Kutná Hora : historické souvislosti.

Pořadí a druh vydání se zapisuje výrazy použitými v prameni (tj. v jazyce dokumentu). Číselné pořadí vydání se zapisuje arabskými číslicemi. Stejně se popisují i ročníky a čísla časopisů.

Nakladatelské údaje se zapisují v pořadí "místo : nakladatel, rok". Neuvádí se informace typu „s.r.o., ltd., a synové“.

Neznámé místo vydání se zapisuje zkratkou "b.m.", neznámý nakladatel "b.n.".

Datum vydání je údaj povinný. Pokud ho nelze z pramene určit, doporučuje se zapsat datum udělení autorských práv, datum tisku, nebo odhadnuté datum. Tento postup musí být ovšem vyznačen např. ca.1957, 1953 printing.

Pro jednoznačnou identifikaci dokumentů se uvádějí číselné kódy ISSN (International Standard Serial Number) a ISBN (International Standard Book Number).

Údaje se přepisují tak, jak jsou uvedeny v originálu.

Tištěné dokumenty

Údaje lze najít v databázi Národní knihovny na http://aleph.nkp.cz/F/R1A8XQII8F9VLK5GFDX19YEH5XL9V8YG7PS1N3RIDU5JDI9VIU-57957?func=file&file_name=find-b&local_base=NKC

(1) Kniha

Autor. Název : podnázev. Další odpovědní pracovníci (např. překladatel). Vydání. Místo vydání : Nakladatel, Rok vydání. Rozsah. Edice. Poznámky. ISBN.

Příklad:

VILÍMKOVÁ, Milada; PREISS, Pavel. Ve znamení břevna a růží : historický, kulturní a umělecký odkaz benediktinského opatství v Břevnově. Praha : Vyšehrad, 1989. ISBN 80-7021-013-3.

(2) Sborník

Autor/editor. Název. Místo vydání : Vydavatel, Rok vydání. Rozsah. ISBN příp. ISSN.

Příklad :

Adolf Loos : dílo a rekonstrukce : mezinárodní sympozium u příležitosti 70. výročí úmrtí, Plzeň 15.-16. října 2003. [Praha] : Muzeum hlavního města Prahy, 2005. 82 s. ISBN 80-85394-46-4.

(3) Příspěvek ve sborníku

Autor příspěvku. Název : podnázev příspěvku. In Autor/editor sborníku. Název : podnázev sborníku. Vydání. Místo vydání : Nakladatel, Rok vydání, Lokace ve sborníku. Poznámky. ISBN příp. ISSN.

Příklad příspěvku v periodickém sborníku:

CEJPOVÁ, Miroslava. Příklady konstrukce hradních cisteren. In Svorník 7/2009. Technická infrastruktura budov a sídel. Vyd. 1. Praha : Lepton studio, 2009, s. 29-34. ISBN 978-80-904503-0-1; ISSN 1802-8128.

Pozn. Zvláštností periodického sborníku je to, že může mít jak ISBN jako kniha, tak ISSN jako časopis.

(4) Článek z časopisu, novin apod.

Autor. Název : podnázev článku. Název : podnázev časopisu. Vydání. Rok, svazek/ročník, číslo, lokace článku. Poznámky. ISSN.

Příklad:

DRNCOVÁ, Ludmila. Obnova kostela Všech svatých v Horšově. Zprávy památkové péče. 2006, roč. 66, č. 4, s. 301-309. ISSN 1210-5538.

Elektronické dokumenty

Pravidla pro zápis jmen autorů a názvů dokumentů jsou obdobná jako u tištěných dokumentů. Stejně se zapisuje i místo vydání a vydavatel.

Není-li možné v elektronickém dokumentu najít název, nahradí se několika prvními slovy z dokumentu, po nichž se uvede symbol vynechání ("…"). K náhradnímu názvu se připojí stručný popis obsahu dokumentu v hranatých závorkách.

Druh elektronického nosiče se uvádí v hranatých závorkách po názvu. Zpravidla se užívají slova [online], [CD-ROM], [magnetická páska], [disk].

Pořadí a druh vydání se zapisuje výrazy použitými v dokumentu, např. verze, vyd., úroveň.

U elektronických dokumentů jsou důležité časové údaje:

Datum vydání se obecně zapisuje tak, jak je uvedeno v prameni. Data, která jsou známa, ale nejsou přímo uvedena v prameni, se uvádějí v hranatých závorkách. Pokud je to nutné, uvádí se datum vydání včetně přesného času, např. 18. února 1997; 14:04:28 SEČ.

Datum citování se uvádí v hranatých závorkách a zkratkou cit., [cit. 3. ledna 1998].

U online dokumentů musí být uvedena dostupnost pramenu s uvedením přesné lokace, např. Dostupné na WWW: .

Má-li citovaná položka nějaké standardní číslo, musí být uvedeno, např. ISSN 1212-5075 nebo ISBN 80-7184-665-1.

(5) Elektronická kniha

Autor. Název : podnázev [Druh nosiče]. Vydání. Místo vydání : Vydavatel. Datum vydání. [Datum citování]. Dostupnost a elektronická adresa. ISBN.

Příklad:

Duffin, Jacalyn. Medical Miracles. Doctors, Saints, and Healing in the Modern World [online]. New York : Oxford University Press, 2009. [cit. 11. října 2009]. Dostupný z WWW: . ISBN 9780195336504.

(6) Článek v elektronickém časopise, novinách

Autor. Název : podnázev článku. Název : podnázev časopisu [Druh nosiče]. Vydání. Rok, svazek/ročník, číslo [Datum citování]. Dostupnost a elektronická adresa. ISSN časopisu.

Příklad:

ŠIMRAL, Břetislav. Citační software. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 11 [cit. 1. listopadu 2005]. Dostupný z WWW: . ISSN 1212-5075.

Další typy citovaných dokumentů a pramenů

(7) Kvalifikační práce

Záznam se tvoří stejně jako u knih, jen s tím rozdílem, že do oblasti poznámky se zapisuje typ práce a titul, kde byla práce obhájena a kdy.

Příklad nepublikované práce:

ĎURĎOVIČOVÁ, Martina. Židovská synagoga ve vztahu ke křesťanskému chrámu a modlitebně. Praha, 2007. 90 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, Ústav židovských studií, 14-05-2007.

(8) Právní dokumenty

Zákony uveřejněné ve sbírce se citují jako příspěvky ve sborníku s tím, že jako autor je uvedeno Česko nebo Československo v období 1918-1992 nebo Česko (Československo) v období 1969-1992 s působností pouze na Česko.

Příklad:

Česko. Zákon č. 122 ze dne 7. dubna 2000 o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. In Sbírka zákonů České republiky. 2000, částka 36, s. 1686-1691. ISSN 1211-1244.

(9) Dokumenty orgánů státní správy

Týká se usnesení, nařízení, nálezy Ústavního soudu, vyhlášky, pokyny, opatření, rozhodnutí apod.

Příklad:

Česko. Vláda. Usnesení vlády České republiky ze dne 19. listopadu 2008 č. 1452 o Státní kulturní politice na léta 2009 až 2014. In Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí. 2008, roč. 6, částka 6, s. 103. ISSN 1214-2263.

(10) Restaurátorské zprávy

Příklad:

MÍKOVÁ, Milada. Zdivo Karlova mostu. Praha, 2008. 80 s. Restaurátorská zpráva. 135/08. Národní památkový ústav – Územní odborné pracoviště Ústí nad Labem.

(11) Archiválie

Jméno archivu, Název sbírky, signatura nebo inventární číslo.

Příklad:

Moravský zemský archiv, Cerroniho sbírka, sig. II/67.

(12) Dopisy, spisy apod. podle čísla jednacího jednotlivých institucí

(Není nutné psát datum, protože je součástí spisu.)

(13) Projektová dokumentace

a) jako archiválie

b) jako spis, pod číslem spisu

(14) Mapa

Název : podnázev : měřítko 1:XXX. X. vyd. Místo : Instituce, rok. X s. Poznámka.

Příklad:

Brno : komerční mapa : měřítko 1:20 000. Brno : BB Press s. r. o., 2004.

(15) Databáze

Příklad:

Administrativní registr ekonomických subjektu (Ares) [databáze online]. Praha : Ministerstvo financí CR, 1999 [citováno 2001-10-24]. Dostupné z URL . Databáze ekonomických subjektu v České republice.

(16) Výzkumná zpráva

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název práce. Místo : Vydavatel, rok. X s., X příl. Označení druhu zprávy.

Příklad:

UBRÁ, Olga, LIDICKÝ, Bernard. Dynamický výpočtový model sekundárního okruhu JE VVER 440. Praha: ČVUT Fakulta strojní, 1989. 44 s., 6 příl. Výzkumná zpráva.

3. Seznam ilustrací

Obrázky očíslujte shodně v seznamu a v názvu jednotlivých snímků v elektronické podobě či na rubu jednotlivých obrázků.

Popisky ilustrací musí obsahovat všechny potřebné údaje, zejména údaj o autorství, bez něhož nemůže být obrázek do časopisu zařazen (a to i v případě, že např. všechny ilustrace zachycují stejný objekt). U obrazového materiálu přebíraného od druhých osob, z archivů, případně publikací je nutné redakci předat přesnou informaci o příslušných autorských právech k publikování.

Uspořádání popisky

Nemovité objekty:

 • Název lokality, příp. název obce (název katastrálního území, pokud se nekryje s názvem lokality) (okres), objekt, příp. čp., č. kat. Bližší popis objektu. (Druh obrázku, autor, rok pořízení).

Movité předměty, umělecká díla:

 • Autor (je-li znám), název nebo námět díla, datace, typ a technika díla, příp. rozměry, inventární číslo, umístění, příp. vlastnictví. (Druh obrázku, autor, rok pořízení). Jde-li o ilustrace převzaté z archivu, musí to být v popisce uvedeno.

Jiné movité předměty, etnografické apod. podle zaměření článku:

 • Název lokality, příp. název obce (okres), objekt. Název nebo charakteristika předmětu, typ a technika zhotovení, datace, autor (je-li znám). (Rozměry) Inventární číslo, nynější umístění, příp. vlastnictví. (Druh obrázku, autor, rok pořízení).

Příklady:

 • Žleby (okres Kutná Hora), zámek. Klasicistní chlebové pece v přízemí východního křídla. (Foto archiv SPÚSČ, 1998).
 • Matyáš Mayer, Sv. Václav mezi anděly, 1629, olej na plátně, v. 240 cm, š. 125 cm. Farní úřad kostela sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze. (Foto Ivan Muchka, 1992).

4. Podklad pro cizojazyčné resumé

Cizojazyčná resumé otiskujeme v němčině a angličtině. Podkladem je stručná anotace v rozsahu 0,5-1 normostrana (netýká se nejrůznějších zpráv o akcích, recenzí a článků kratších než 5 normostran). Anotaci v češtině využijeme k vytvoření informací o časopisu na internetu.

5. Ilustrační materiál

Při předání ilustrací v datové podobě je třeba použít na CD formát .tiff, při zaslání e-mailem formát .jpg. Skenování s rozlišením 300 dpi/A4, u pérovek 600 dpi/A4. Bez úprav! Je třeba, aby každý obrázek měl velikost nejméně 500 kB.

Označení souborů musí srozumitelně korespondovat se seznamem ilustrací (v popisce je nutné uvést "jméno" souboru/obrázku)!

Při předání originální fotografií musí být předlohy čisté a rovné, bez rámů a paspart, nepoškozené. Texty na rubové straně nesmějí prosvítat do obrázku nebo být do něj protlačené. Fotografie dodávejte kontrastní, ostré. Pokud by mohla vzniknout pochybnost o správné pozici obrazu, označte na rubové straně jeho dolní okraj.

Výkresy vždy! doplňte grafickým měřítkem a půdorysy označením světových stran. Jestliže v půdorysu či v řezu stavebního objektu rozlišujete stáří jednotlivých konstrukcí šrafováním, používejte způsob zavedený v průzkumech SÚRPMO (černě – zdivo románské, šikmo hustě křížkovaně – gotické, kolmo křížkovaně – renesanční, šikmou šrafurou – barokní, tečkovaně – 1. pol. 19. stol., bíle – po roce 1850). Je možné šrafury vyznačit na druhé, pracovní kopii plánku např. tužkou, což umožní přípravu současně dodaného "slepého" plánku pro tisk s rozlišením pomocí rastrů vytvořených počítačem.

6. Osobní údaje o autorech

Uveďte přesnou adresu bydliště, případně kontaktní adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Stejné údaje nám poskytněte o všech případných spoluautorech a autorech ilustrací.

Nezapomeňte si od spoluautorů a autorů ilustrací vyžádat písemný souhlas s publikováním a předat jej redakci.

7. Anotace článku

Součástí každého rukopisu musí být také stručná anotace (max. délka 60 slov).

8. Klíčová slova

Ke každému příspěvku musí autor dodat také klíčová slova (cca 5 slov).

Závěr

Splněním uvedených formálních požadavků nám usnadníte další zpracování příspěvku v redakci i ve výrobě. Omezíte časové prodlevy při redakčním zpracování a také snížíte riziko, že nějaká chyba bude přehlédnuta a objeví se až po vytištění časopisu.