Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče - informace pro recenzenty

Odborné příspěvky v hlavní i černobílé části by měli posoudit minimálně 2 recenzenti. Recenzenti příspěvků do Zpráv památkové péče jsou zpravidla členové redakční rady a jimi doporučení specialisté. V posudku, případně v rukopisu textu by měly být zřetelně uvedeny věcné i obecné připomínky recenzenta. Závěrem posudku by mělo být jasné konstatování, za jakých podmínek a zda recenzent doporučuje text k publikování.

Autoři jsou po projednání redakční radou vyzváni redakcí k zapracování či jinému zohlednění připomínek. Upravená verze rukopisu bude podrobena dalšímu kolu recenzování. Recenzování končí vyjádřením recenzentů, že text je publikovatelný bez výhrad.

Posudek recenzenta musí obsahovat:

1. Název článku a jméno autora článku.

2. Hodnocení textu po odborné stránce:

  • Původnost.
  • Zaměření na památkovou péči (například články ryze uměleckohistorické bez vazeb k památkové péči by měly být zamítnuty, případně autor požádán o doplnění tohoto hlediska).
  • Správnost uváděných informací (případné nesrovnalosti by měly být v posudku konkrétně uvedeny).
  • Nutnost doplnění, vysvětlení či vypuštění konkrétních informací.

3. Hodnocení textu po formální stránce:

  • Rozsah nesmí přesáhnout 20 normostran (typ Courier New, velikost 12, řádkování 1,5, zarovnání do bloku), do 20 normostran záleží zvážení délky na recenzentovi.
  • Vyváženost všech částí textu (úvod, stať, závěr, poznámkový aparát, případně další členění). Recenzent může doporučit i například převod části textu do poznámek a opačně.
  • Stylistika odborného textu (věcné, srozumitelné, neemotivní vyjadřování).

4. Hodnocení obrazové přílohy:

  • Rozsah (maximální počet zveřejněných fotografií je 1 : 1 – normostrana : ilustrace). Recenzent může navrhnout krácení i doplnění.
  • Kvalita (ostrost, vypovídací hodnota).
  • Posouzení vhodnosti či nevhodnosti ilustrace z hlediska památkové péče.

5. Doporučení či nedoporučení k publikaci, případně požadavky na úpravu (krácení, doplňování, změna koncepce a podobně).

6. Poznámky pro redakci (návrh vyzvat k publikaci o daném tématu další autory, nutnost doplnit téma o diskusi, návrhy souvisejících témat a podobně).

7. Datum a podpis lektora.

 


Vzor s osnovou recenze: zde